Power EFL

Power EFL

POWER EFL

POWER EFL сургалт нь ерөнхий Англи хэлний сургалтыг сайжруулах зорилготой сургалт юм. SPARTA SPEAKING програм дээр тулгуурласан бөгөөд Англи хэлийг орчинд нь илүү үр дүнтэй сурах боломж олгоно.
Англи хэлний яриа, сонсгол, унших болон бичих чадварыг тань сайжруулах багц сургалт юм.

Communcation Language Teaching буюу Харилцааны Хэлний заах аргачилал дээр тулгуурласан учир онолын бус илүү өдөр тутмын харилцаа, бодит амьдралтай ойрхон сургалт юм.

СУРГАЛТЫН ЦАГ

Тогтмол Орох Хичээл (8 цаг)

Ганцаарчилсан 4 цаг, Групп Анги 4 цаг

Нэмэлт Анги
Өглөө 1 цаг
ОРОЙ 2 цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

* 1-10 хүртэлх шатанд анхан, дунд, гүнзгий 3 шатанд хуваарилагдан суралцана
* IELTS, IELTS Guarantee, TOEFL, ангиудад бэлтгэх анги
* Ганцаарчилсан болон Групп ангиудыг сонголттой
* 15 жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагад тулгуурласан системтэй сургалтын хөтөлбөр
* Сургалтын хугацаанаас хамаарч сертификат олгоно.