IELTS

IELTS

IELTS СУРГАЛТ

* ACADEMIC MODULE

Уг сургалт нь Англи хэлээр ярьдаг оронд боловсрол эзэмшихэд тавигддаг шаардлагын нэг болох шалгалтанд бэлтгэх сургалт юм.

* GENERAL TRAINING MODULE

Уг сургалт нь Англи хэлээр ярьдаг орнуудад ажиллах болон цагаачлалын шугмаар амьдрахад шаарддаг шалгалтын сургалт юм.

СУРГАЛТЫН ЦАГ

Тогтмол Орох Хичээл (8 цаг)

Ганцаарчилсан 4 цаг
Групп 4 цаг

Нэмэлт Анги
Өглөө 1 цаг
ОРОЙ 2 цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

* Pines International Academy нь зөвхөн оюутнуудын хүссэн оноогоо авахад туслахаас гадна 3-4 сарын дотор Англи хэлээр ярих чадварыг сайжруулах сургалтуудыг явуулдаг. IELTS шалгалтын хүссэн оноогоо авч чадах нь хувь хүний сурах чадвартай шууд холбоотой байдаг. IELTS сургалтад сурахаас өмнө ерөнхий Англи хэлний мэдлэгтэй байх ёстой ба Pines International Academy-ийн POWER EFL-г дүүргэсэн байх ёстой.

* Хэрэв ганц л оюутан уг сургалтанд бүртгүүлсэн бол өдөрт 6 цаг ганцаарчилсан хичээл орно, 2 оюутан бүртгүүлсэн бол 4 цаг ганцаарчилсан, 2 цаг групп.

* Шалгалтанд бэлтгэх сургалтанд суухаасаа өмнө утсаар түвшин тогтоох ярилцлагад орно.

* Анх удаа IELTS сургалтад суух гэж байгаа бол Pre-IELTS сургалтад суусан байх ёстой.